Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy al. Piłsudskiego 133B
Untitled document

Nowe numery telefonów w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Łodzi ul. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)

Rejestracja Poradni Lekarza POZ (internista)

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

Rejestracja Poradni Medycyny Pracy

Centrala

Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ

Stomatologia

Sekretariat MOMP

Rejestracja / FAX


27-97-325

27-97-325

27-97-325

676-05-35 lub 676-05-36

27-97-326

27-97-328

27-97-328

27-97-329

674-99-61

252-67-49


MOMP-em kieruje i nadzoruje jego działalność kierownik, który podlega służbowo i merytorycznie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W skład MOMP-u wchodzi:

 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • POZ, w skaład którego wchodzi:


          o Poradnia Lekarza POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Położnej POZ,

 • Poradnia Okulistyczna,
 •  Poradnia Stomatologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
 • Poradnia Połozniczo-Ginekologiczna,
 • Poradnia Dermatologiczna,
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.


Do zadań MOMP-u należy realizacja zadań statutowych Ośrodka w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi oraz opieki leczniczej nad pacjentami, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach zawieranych kontraktów z NFZ, a w szczególności:


w ramach działalności profilaktycznej:

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników, uczniów, studentów

      i doktorantów,

 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe,
 • prowadzeniu ambulatoryjnej rehabilitacji zawodowej,
 • współdziałanie z pracodawcami i organizacjami pracowników w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia pracowników;


w ramach działalności leczniczej:

 • udzielanie porad lekarskich,
 • odbywanie wizyt domowych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
 • udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki,
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad promocji zdrowia,
 • właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności MOMP-u.MOMP współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną, Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Instytutem Medycyny Pracy.


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi

Designed by www.netram.pl
pt> pt>