Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy al. Piłsudskiego 133B
Untitled document

Nowe numery telefonów w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Łodzi ul. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)

Rejestracja Poradni Lekarza POZ (internista)

Rejestracja Poradni Specjalistycznych

Rejestracja Poradni Medycyny Pracy

Centrala

Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ

Stomatologia

Sekretariat MOMP

Rejestracja / FAX


27-97-325

27-97-325

27-97-325

676-05-35 lub 676-05-36

27-97-326

27-97-328

27-97-328

27-97-329

674-99-61

252-67-49


MOMP-em kieruje i nadzoruje jego działalność kierownik, który podlega służbowo i merytorycznie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W skład MOMP-u wchodzi:

  • Poradnia Medycyny Pracy,
  • POZ, w skaład którego wchodzi:


          o Poradnia Lekarza POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Położnej POZ,

  • Poradnia Okulistyczna,
  •  Poradnia Stomatologiczna,
  • Poradnia Neurologiczna,
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
  • Poradnia Połozniczo-Ginekologiczna,
  • Poradnia Dermatologiczna,
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.


Do zadań MOMP-u należy realizacja zadań statutowych Ośrodka w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi oraz opieki leczniczej nad pacjentami, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach zawieranych kontraktów z NFZ, a w szczególności:


w ramach działalności profilaktycznej:

  • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników, uczniów, studentów

      i doktorantów,

  • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe,
  • prowadzeniu ambulatoryjnej rehabilitacji zawodowej,
  • współdziałanie z pracodawcami i organizacjami pracowników w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia pracowników;


w ramach działalności leczniczej:

  • udzielanie porad lekarskich,
  • odbywanie wizyt domowych,
  • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
  • udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki,
  • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
  • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad promocji zdrowia,
  • właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,
  • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności MOMP-u.MOMP współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną, Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Instytutem Medycyny Pracy.


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi

Designed by www.netram.pl